top of page

Eurytmiaterapia

Sanaa hoitoeurytmia käytettiin pääsääntöisesti vuoteen 2010 saakka, sen jälkeen sovittiin kansainvälisemmästä nimestä eurytmiaterapia.

Eurytmiaterapia on tärkeä osa antroposofista lääketiedettä, jota käytetään akuuteissa ja kroonisissa sairauksissa. Se on ennaltaehkäisevää terveyden ylläpitoa ja auttaa jälkihoitona vaikeistakin sairauksista toivuttaessa.

Eurytmiaterapiaa on tällä hetkellä Suomessa useassa steinerkoulussa (erityiseurytmia), hoitopedagogissa kouluissa ja kodeissa, sekä yksityisvastaanotoilla. 

Erityiseurytmian opetus on Rudolf Steinerin kehittämä oppimisen tukimuoto lasten/ oppilaiden kehityksen tueksi ja vahvistamiseksi. 

Liikunta on ihmiselämälle niin välttämätöntä toimintaa, että sen puuttuminen vaikuttaa heti lamauttavasti. Erikoisesti terapeuttisessa mielessä vaikuttaa liikunta, joka lähtee itsestämme, omista tahdonvirikkeistämme ja jossa tuntevina ja kokevina voimme olla läsnä.

Rudolf Steiner loi 1900-luvun alkupuolella uuden taidemuodon, jossa liikkeen avulla tulkitaan sanaa tai musiikkia. Hän kehitti siitä myöhemmin terapiamuodon - hoitoeurytmian. Hoitoeurytmian motoriset harjoitukset jäljittelevät organismin tervettä toimintaa. Samanlaisia liikeprosesseja löytyy luonnosta: tiivistyvää - paisuvaa, kokoavaa - vapauttavaa, läpitunkevaa - imevää, aaltoilevaa, väräjävää tapahtumaa; liikettä, jolla on hallittu dynamiikka ja muotoava voima. Tällaisilla liikeharjoituksilla on todettu tervehdyttävä vaikutus erilaisiin sairauksiin ja kehityshäiriöihin.

Heileurythmie.jpg

Hoitoeurytmia eroaa taiteellisesta eurytmiasta samalla tavoin kuin esim. musiikki- ja maalaustaiteesta kehitetyt terapiamuodot. Hoiteurytmiaa ei tehdä ryhmässä vaan potilas tekee yksin hoitoeurytmistin kanssa harjoitusohjelmansa, joka perustuu aina asiantuntevan lääkärin tekemään diagnoosiin ja yksilöllisesti laadittuun hoitosuunnitelmaan. Hoitoeurytmia ei ole myöskään ilmaisua ulospäin, vaan eurytmisen liikkeen vaikutus suunnataan omaan olemukseen; käännytään suoraan puhuttelemaan omia elämänvoimia (eteerisiä voimia). Pyritään tavoittamaan parantaja, joka on oma eteerinen olemus ja paraneminen lähtee aina omista elämänvoimista käsin. Tämän eteerisen olemuksen voi tavoittaa vain toistamalla samoja, määrättyjä harjoituksia kerrasta toiseen. Lyhyt lepohetki on tärkeä harjoitusten jälkeen.

Hoitoeurytmiaa voidaan käyttää lääkärin apukeinona lääkkeiden ohella yleensä kaikkiin sairauksiin sekä sairauksia ennalta ehkäisevänä hoitomuotona. Ainoastaan raskausaika, akuutit tulehdukset ja kuume (useimmissa tapauksissa) ovat yleensä este hoitoeurytmian määräämiselle.

Hoitoeurytmiaa voi määrätä lääkäri, joka tuntee tämän terapian. Harjoitteluohjelma laaditaan yksilöllisesti potilaan sairauden ja erityispiirteiden mukaan. Harjoituksia ohjaa aluksi hoitoeurytmisti, joka on eurytmian peruskoulutuksen jatkoksi suorittanut hoitoeurytmiakoulun.

Suoritetun eurytmiakoulutuksen jälkeen (kesto 5 vuotta) voi erikoistuminen kestää 1,5 - 2 vuoteen. Jos koulutus joka sisältää myös käytännön harjoittelujakson eli praktiikan, suoritetaan hyväksyttävästi, saa hoitoeurytmiasta diplomin eli luvan toimia hoitoeurytmistinä (diplomin myöntää Lääketieteellinen osasto, Dornach, Sveitsi). Osa hoitoeurytmisteistä on erikoistunut myös silmänhoitoeurytmiaan.

Vuonna 1924 pitämällään säveleurytmian jatkokurssilla Rudolf Steiner korosti sitä, että musiikki, erittäinkin säveleurytmia, jossa koko ihminen muuttuu musiikiksi, on kokonaisuudessaan terapeuttista. Musiikissa piilevät parantavat voimat tulevat järkiperäisessä terapiassa aivan erikoisesti esiin. Näin olen tulee sävelhoiteurytmialla olemaan erikoisasema sairauksien hoidossa.

Suomessa on annettu hoitoeurytmiaa steinerkouluissa, hoitopedagogisissa kouluissa ja steinerpedagogisissa päiväkodeissa sekä potilaille yhteistyössä lääkärin kanssa.


Eurytmiaterapeuttien ammattiyhdistys, Suomen eurytmiaterapeutit ry, perustettiin syksyllä 2011.Yhdistys ylläpitää jäsenistön ammattitaitoa järjestämällä vuosittain useita jatkokoulutus- ja luentotilaisuuksia. Yhdistys kuluu lisäksi kansainväliseen kuvataideterapeuttien ja eurytmiaterapeuttien yhteiseen järjestöön International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies sekä työskentelee kansainvälisen International Eurythmy Therapy Forum -järjestön kanssa.

Erityiseurytmian opetus koulussa

Erityiseurytmian opetus on Rudolf Steinerin kehittämä oppimisen tukimuoto lasten/ oppilaiden kehityksen tueksi ja vahvistamiseksi. Yksilöllistä eurytmiaa /erityiseurytmiaa on käytetty yhtenä oppimisen tukimuotona jo aivan ensimmäisestä Waldorf-koulusta alkaen, joka perustettiin Saksaan, Stuttgartiin vuonna 1919.
 

Erityiseurytmia.jpg
Waldorfschule Stuttgart 1919.jpg

Myöhemmin eurytmian hoitava pedagoginen näkökulma laajeni käsittämään ihmisen kokonaisuudessaan elämänkaaren eri alueilla. Nykyisellään erityiseurytmia on hyvä tuki- ja hoitomuoto jokaisessa elämänvaiheessa.

Erityseurytmiaa käytetään oppimisen tukena Waldorf / Steiner -kouluissa ympäri maailmaa hyvin tuloksin.

Erityiseurytmian opettajat ovat liikunnallisen toimintakyvyn asiantuntijoita. Liikkeen oppimista tukevaa tutkimustietoa on hyvin saatavilla. Tutkimuksissa on tuotu esiin mm. liikkumisen edistävän kognitiivista toimintaa.

  • Kognitiivisella toiminnalla tarkoitetaan inhimillistä tiedon vastaanottamiseen, muokkaamiseen, käyttöön ja tallentamiseen liittyvää toimintaa, kuten tarkkaavaisuutta, muistia, toiminnanohjausta ja ajattelua.
     

  • Toiminnanohjauksella puolestaan tarkoitetaan sellaisia kognitiivisia toimintoja, jotka koordinoivat ja kontrolloivat tiedonkäsittelyä. Toisin sanoen toiminnanohjaus säätelee muita kognitiivisia toimintoja, kuten muistia ja tarkkaavaisuutta. 

Liikkuminen vaikuttaan myös aivojen muotoutumiseen, rakenteeseen ja toimintaan sekä lisäksi motoriseen kehitykseen, vuorovaikutukseen, itsetuntoon ja kouluviihtyvyyteen. Tämä kaikki edistää oppimista.

Kouluissa erityiseurytmian opetus toteutetaan pedagogisena oppimisen tukena, se on tietoista, sisäisesti koettua ja mielikuvilla saatettua, tahdosta lähtöisin olevaa liikuntaa. Harjoitukset, joita oppilaiden kanssa tehdään, pohjaavat steinerkoulun opetussuunniteman antamaan ihmiskuvaan lapsen kehitysvaiheista. Kaikilla harjoituksilla on tasapainottava ja harmonisoiva vaikutus.

Erityiseurytmian liikkeet vaativat keskittymistä: ajan, tilan, muodon, näön, kuulon sekä käsien ja jalkojen liikkeiden samanaikaista hallintaa. Harjoitukset tehdään hyvin tarkasti ja huolellisesti.

Erityiseurytmialla vaikutetaan liikkeen kautta positiivisesti hahmotuksen korjaamiseen, lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen tukemiseen, vahvistamiseen ja ylläpitämiseen. Ylivilkasta oppilasta autetaan keskittymään, ajatuksiinsa vaipuvat oppilaat aktivoidaan hereisemmiksi, jännittynyt tai ahdistunut saadaan vapautumaan, nepsy-piirteisten oppilaiden koulunkäyntiä voidaan tukea monin erilaisin erityseurytmisin harjoituksin.

Eri tyyppisten erityiseurytmisten harjoitusten avulla oppilaiden sosiaaliset taidot vahvistuvat ja näin osallisuus yhteisöön paranee, tämä ehkäisee oppilaiden syrjäytymistä.

Erityiseurytmian opetus toteutetaan yksilöllisesti ja oppilaslähtöisesti, se on sekä ennaltaehkäisevää että kuntouttavaa. Tavoitteena on parantaa oppimisessa, käyttäytymisessä ja/ tai terveydessä ilmenneitä haasteita, sekä tukea ja harmonisoida kokonaisvaltaisesti varttuvaa oppilasta ja nuorta.

Erityiseurytmian opettaja tuntee niin oppilaan, opettajan kuin myös koulutyön arjen ja siihen liittyvät lainalaisuudet: arjen käytännöt ja koulun kulttuurin, opetussuunnitelman, kolmiportaisen tuen sekä oppilashuoltokäytännöt. Koulussa opiskelijahuollon työntekijänä työskentelevä erityiseurytmisti tuo opiskeluhuoltoryhmään toimintakyvyn ja toiminnan käytön asiantuntijuutta.

Erityiseurytmian opettaja toimii yhteistyössä huoltajien, luokanopettajien, muiden koulussa työskentelevien erityisopettajien kanssa sekä tarvittaessa, heillä on myös mahdollisuus konsultoida lääkäriä tai kouluterveydenhoitajaa.

Eurytmiaterapia maailmalla

7aEurythmyEurope.jpg
7bEurythmyWorld.jpg

Tutkimus
 

Kröz, M., Quittel, F., Reif, M. et al. Four-year follow-up on fatigue and sleep quality of a three-armed partly randomized controlled study in breast cancer survivors with cancer-related fatigue. Sci Rep 13, 2705 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-022-25322-y

 

Development of a Documentation Instrument for Movement-orientated Mind-Body-Therapies Taking the Example of Eurythmy-Therapy. Gerlach K, Rodrigues Recchia D, Büssing A. Complementary Therapies in Medicine 2019;44:91-93. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ctim.2019.04.004

Training effect of eurythmy therapy on specific oscillations of heart rate variability.
Edelhäuser, F.; Minnerop, A.; Trapp, B.; Büssing, A.; Cysarz, D. 2015. Eurythmy therapy increases specific oscillations of heart rate variability. BMC Complement Altern Med 2015: 167. doi:10.1186/s12906-015-0684-6. http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-015-0684-6

A systematic literature review on the effectiveness of eurythmy therpy. 
Lötzke D, Heusser P, Büssing A. J Integr Med. 2015 Jul;13(4):217-30. doi: 10.1016/S2095-4964(15)60163-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25808905

Eurythmy therapy increases specific oscillations of heart rate variability. Edelhäuser F, Antje Minnerop A, Trapp B, Büssing A 3 and Cysarz D. BMC Complementary and Alternative Medicine (2015) 15:167 DOI 10.1186/s12906-015-0684-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4457978/

Eurythmy Therapy in Anxiety. Schwab J, Murphy J, Andersson P, Lunde G, Kiene H, Hamre HJ, Kienle GS: Alternative Therapies in Health and Medicine 2011;17(4): 58-65.

Inner Correspondence and Peacefulness with Practices among Participants in Eurythmy Therapy and Yoga: A Validation Study. Büsssing A, Edelhäuser F, Weisskircher A, Fouladbakhsh JM and Heusser P. Hindawi Publishing Corporation Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2011, Article ID 329023, 9 pages doi:10.1155/2011/329023

Therapeutic Eurythmy-movement therapy for children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): a pilot study. Majorek M, Tuchelmann T, Heusser P. Complement Ther Nurs Midwifery 2004 10(1):46-53.

Effects of complementary eurythmy therapy on heart rate variability. Seifert et al:, Complement Ther Med (2008), doi:10.1016/j.ctim.2008.09.005)

Eurythmy therapy in chronic disease: a four-year propective cohort study. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. BMC Public Health 2007;7(61): DOI 10.1186/1471-2458-7-61

 

 

Syventävä kirjallisuus

Baumann E: Aus der Praxis der Heileurythmie. Dornach.

Dort J: Heileurythmie mit seelenpflegebedürftigen Kindern. Arlesheim 1958.

Holtzapfel W, Siewecke H, Treichler R, Wilmar F: Arzt und Heileurythmie. Dornach 1984.

Ollilainen P: Heileurythmie in der Behandlung krebskranker Patienten. In: Treichler M (Hrsg): Der krebskranke Mensch. Stuttgart 1989.

Specht MJ, Tautz C: Heileurythmie und Medizin. Stuttgart 1986.

Steiner R: Eurythmie - Die Offenbarung der sprechenden Seele. GA 227 Dornach 1989.

Steiner R: Die Entstehung und Entwicklung der Eurythmie. GA 277A Dornach 1982.

Steiner R: Eurythmie als sichtbarer Gesang. GA 278 Dornach 1984.

Steiner R: Heileurythmie. GA 317 Dornach 1985.

Steiner R: Eurythmie als sichtbare Sprache. GA 279 Dornach 1990.

bottom of page