top of page

WHO:n vertailuarvio antroposofisen lääketieteen koulutuksesta

Vastatakseen antroposofisen lääketieteen kasvavaan suosioon maailmanlaajuisesti, Maailman terveysjärjestö (WHO) on julkaissut 29.3.2023 antroposofisen lääketieteen koulutuksen vertailuarviot (benchmarks).

"WHO:n vertailuarvio antroposofisen lääketieteen koulutuksesta"

WHO:n pätevyysvaatimusten asettaminen antroposofisen lääketieteen (AL) alalla toimiville ammattilaisille kuvastaa sen merkitystä maailmanlaajuisena lääketieteellisenä käytäntönä ja tarjoaa potilaille ennustettavan tason hoitoa.

Asiakirja koostuu kolmesta osasta:

  • tausta: yleiskatsaus AL:n kehitykseen ja peruskäsitteisiin

  • antroposofisen lääketieteen koulutus: oppimistulokset, joita vaaditaan kunkin AL-alan jokaisen osa-alueen osalta ja

  • turvallisuuskysymykset: antroposofisten lääkevalmisteiden (anthroposophic medicinal products, AMP) käyttöön ja antroposofiseen hoitokäytäntöön liittyvät yleiset varotoimet ja vasta-aiheet

WHO_benchmark_titel.png

Nämä kolme osaa muodostavat täydelliset vertailuarvioperusteet AL-koulutusta varten.

Asiakirjassa asetetaan normit ja standardit, ja siinä esitetään terveydenhuollon työntekijöiden vähimmäiskoulutusvaatimukset, jotta he voivat harjoittaa vastaavaa AL-ammattia. Se on hyödyllinen lähdeviittaus, johon voidaan verrata ja arvioida nykyistä käytäntöä, mistä on hyötyä poliittisille päättäjille, terveydenhuollon työntekijöille, koulutuksen tarjoajille ja suurelle yleisölle.

 

WHO:n vertailuarvion laatiminen on pitkä prosessi

Asiakirjan johdannossa kuvataan, miten asiakirjassa noudatettiin WHO:n vakiintuneita menetelmiä vertailuarvioiden kehittämiseksi koskien perinteistä, täydentävää ja integroivaa lääketiedettä.

WHO:n sihteeristö loi ehdotuksen suunnitelmaa ja työn laajuutta varten. AL:n jo olemassa olevia koulutusvertailuarvioita ja koulutusta koskevia julkaisuja tarkasteltiin, jotta voitiin löytää mahdolliset tiedolliset puutteet.

Kunkin AL-alan kansainvälistä ammattijärjestöä pyydettiin vuonna 2017 välittämään jo olemassa olevat kansainväliset koulutusasiakirjat. Asiakirjojen edellytettiin kattavan 11 kohtaa, joita tarvittiin tämän asiakirjan laatimiseksi: AL-alan määritelmä; pääsyvaatimukset; koulutuksen osatekijät; tietoja, käsitteitä ja teorioita koskevat oppimistulokset; kliinistä osaamista ja käytäntöä koskevat oppimistulokset; tutkinnon suorittamiskriteerit; koulutuksen kesto; opetusmenetelmät; ammattitaitoa, yhteistyötä, potilaan oikeuksia ja tutkimusta koskeva koulutus; turvallisuus; opetussuunnitelmat/koulutustuntien jakautuminen.

 

Lisäksi tehtiin kattava katsaus, jossa käytettiin tietokantoja Pubmed, Medline, Cochrane Library, SAGE journals, Wiley Online, CINAHL, PsycInfo, Anthromedics/ Der Merkurstab tammikuun 2012 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana julkaistujen julkaisujen osalta.

Vertailuarvioasiakirjan valmistelua varten WHO ja laatimisasiantuntijat ottivat yhteyttä kunkin AL-alan kansainvälisiin ammattijärjestöihin ja pyysivät tarvittaessa selvennyksiä, lisätietoja ja muutoksia niiden koulutusasiakirjoihin vaadittujen kohtien selkeyden ja kattavuuden varmistamiseksi. WHO:n, laatimisasiantuntijoiden ja AL-ammattikuntien edustajien välisen vastavuoroisen prosessin jälkeen sovittiin kutakin AL-ammattikuntaa koskevasta koulutustekstistä ja esimerkkiopetussuunnitelmasta, jotka sisällytettiin asiakirjan ensimmäiseen luonnokseen. 

Asiakirjan ensimmäinen luonnos esiteltiin työryhmän kokouksessa keskustelua varten. Työryhmän kokoukseen osallistui yhteensä 24 asiantuntijaa 13 maasta WHO:n kuudelta alueelta, jotka edustivat asiantuntemusta muun muassa koskien poliittista päätöksentekoa, sääntelyä, terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta, kansainvälistä koulutusta ja kliinistä käytäntöä.

Asiakirjan soveltamisalasta, rakenteesta ja sisällöstä kolmen päivän ajan käytyjen keskustelujen jälkeen kokouksessa päästiin yhteisymmärrykseen ja annettiin neuvoja toista luonnosta varten.

 

Toinen luonnos jaettiin laajemmalle maailmanlaajuiselle asiantuntijaryhmälle vertaisarviointia varten, ja sitä tarkistettiin 28 asiantuntijan palautteen perusteella. Toinen maailmanlaajuinen vertaisarviointi suoritettiin, ja luonnosta tarkistettiin uudelleen 60 asiantuntijan palautteen perusteella. Tämän jälkeen päivitetty luonnos läpikävi kuulemisen, johon osallistui seitsemän asiantuntijaa, jotka tarkastelivat työryhmän kokouksen ja vertaisarviointien jälkeen saavutettua edistystä. Lopullisessa luonnoksessa otettiin huomioon ja käsiteltiin tarpeen mukaan rajausarvioinnin havaintoja ja suosituksia.

 

Mitä WHO:n vertailuarvio tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita?

ˊWHO:n vertailuarvio antroposofisen lääketieteen koulutuksestaˊ on AL-koulutuksen ensimmäisen vertailuarvio. Asiakirja kuvastaa sitä, mitä AL-yhteisö pitää AL-alan ammattilaisten vähimmäiskoulutuksena, jotta voidaan varmistaa kuluttajansuoja ja potilasturvallisuus, mukaan lukien laadunvarmistus ja asianmukaisen käyttö, jotta voidaan varmistaa AL-alan vaikuttavuus. Vertailuarviot auttavat osaltaan laatimaan AL-alan vertailutyökalupaketin kutakin maata varten.

 

Asiakirja on kehitetty työkaluksi antroposofisen lääketieteen koulutuksen standardoimiseksi. Vaikka WHO on asiakirjan julkaisija ja WHO on ryhtynyt kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin tämän julkaisun sisältämien tietojen tarkistamiseksi, julkaistua materiaalia jaetaan kuitenkin ilman minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta asiasisällön paikkansapitävyydestä. Aineiston julkaiseminen WHO:n toimesta ei merkitse, että WHO hyväksyy, sertifioi, takaa soveltuvuuden tai suosittelee antroposofista lääketiedettä suoraan tai epäsuoraan tai näkee sen tehokkaana ja turvallisena. WHO ei myöskään suosi antroposofista lääketiedettä minkään muun lääketieteellisen käytännön kustannuksella. Vastuu materiaalin tulkinnasta ja käytöstä on lukijalla. WHO ei ole missään tapauksessa vastuussa sen käytöstä aiheutuvista vahingoista.

 

Näistä rajoituksista huolimatta ˊWHO:n vertailuarvio antroposofisen lääketieteen koulutuksestaˊ on erittäin tärkeä saavutus varmistaakseen antroposofisen lääketieteen ja sen eri ammattiryhmien toiminnan aseman asiallisena ja turvallisena täydentävän ja integroivan lääketieteen systeeminä. Asiakirjassa asetetaan normit ja standardit, ja siinä esitetään terveydenhuollon työntekijöiden vähimmäiskoulutusvaatimukset, jotta he voivat harjoittaa vastaavaa AL-ammattia. Se on hyödyllinen lähdeviittaus, johon voidaan verrata ja arvioida nykyistä käytäntöä, mistä on hyötyä poliittisille päättäjille, terveydenhuollon työntekijöille, koulutuksen tarjoajille ja suurelle yleisölle.

 

WHO ja antroposofinen lääketiede

 

WHO:n ja antroposofisen lääketieteen edustajien väliset suhteet juontavat juurensa vuosituhannen alkuun. Aluksi ne perustuivat henkilökohtaisiin suhteisiin ja tunnustukseen AM:n johtohahmojen saavutuksista, kuten lääketieteellisen osaston pitkäaikaisen johtajan Michaela Glöcklerin ja IVAA:n pitkäaikaisen puheenjohtajan Giancarlo Buccherin. Tämä johti siihen, että IVAA:ta pyydettiin säännöllisesti mukaan konsultaatioihin. IVAA oli esimerkiksi aktiivisesti mukana WHO:n asiakirjaa valmisteltaessa "Safety issues in the preparation of homeopathic medicines', (WHO consultation on quality of homeopathic medicines held in Milan, Italy, in June 2007). Asiakirja valmistui 2009.

Toinen tärkeä askel oli WHO:n edustajan Dr Zhang Qi osallistuminen kansainväliseen integratiivisen lääketieteen ja terveyden kongressiin Suttgartissa Saksassa (International Congress for Integrative Health & Medicine, Suttgart, Germany. 9.-11. June 2016). Siellä esitetyt luennot ja esitykset koskien antroposofista lääketiedettä tekivät häneen suuren vaikutuksen. Dr Zhang Qi oli silloin perinteisen ja täydentävän lääketieteen (TCM) yksikön  palvelujen tarjonnan ja turvallisuuden osastolla (SDS) johtaja Maailman terveysjärjestön (WHO) päämajassa Genevessä, Sveitsissä.

 

Keskusteluissa syntyi kutsu käynnistää WHO:n antroposofisen lääketieteen koulutuksen vertailuarvion laatimisprosessi.

 

WHO:n rooli suhteessa perinteiseen, täydentävään ja integratiiviseen lääketieteeseen (TCIM)

 

Maailman terveysjärjestö (WHO) on aloittanut uuden perinteistä lääketiedettä koskevan strategian 2025-2034 laatimisen, kuten sen jäsenvaltiot pyysivät sitä toukokuussa 2023 pidetyssä ˊMaailman Terveysˊ kokouksessa. Samalla WHO:n perinteistä lääketiedettä koskeva strategia  2014-2023 jatkuu vielä kahdella vuodella vuoteen 2025 asti.

Maailman terveysjärjestön (WHO) ensimmäinen perinteisen lääketieteen huippukokous pidettiin 17. ja 18. elokuuta 2023 Gandhinagarissa, Gujaratissa, Intiassa. Tapahtuma, jonka teemana oli "Kohti terveyttä ja hyvinvointia kaikille", kokosi yhteen monenlaisia eri tahoja, kuten terveysministereitä, tutkijoita, perinteisen lääketieteen harjoittajia, terveydenhuollon ammattilaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Huippukokous tarjosi osapuolille foorumin vaihtaa näkemyksiä globaalin terveyspolitiikan kehittämisestä ja korosti perinteisen, täydentävän ja integroivan terveydenhuollon roolia globaalissa terveydenhuollossa, myös perusterveydenhuollossa.

WHO-Gujaret Declaration 8-2023.jpg

Kokouksen aikana TCIH-koalitiolla oli tilaisuus esittää näkemyksiä, parhaita käytäntöjä ja yhteistyöehdotuksia kansalaisyhteiskunnan puolesta. Gujaratin julistuksessa, joka on näiden keskustelujen yhteenvetoasiakirja, asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita integraatiopyrkimysten tehostamiseksi ja siten TCIH:n ja alkuperäiskansojen tietämyksen hyödyntämiseksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

 

G20-maiden johtajat tunnustivat yhteisen sitoutumisensa TCIH:n integrointiin ja tunnustivat New Delhin johtajien julistuksessa TCIH:n roolin globaalin terveydenhuollon vahvistamisessa ja mainitsivat sen osana ponnistelut, joita suunnitellaan yleisen terveydenhuollon kattavuuden (Universal Health Coverage, UHC) saavuttamiseksi ja One Health -lähestymistavan omaksumiseksi.

TCIM Motto.jpg

Kokouksen valmistelussa WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus ja useita WHO:n johtavia virkamiehiä kokoontuivat etäkokouksessa 3. heinäkuutta 2023 kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa keskustellakseen heidän perinteistä, täydentävää ja integroivaa lääketiedettä koskevista prioriteeteistaan.

 

Etäkokouksen oli koordinoinut People's Declaration for Traditional, Complementary and Integrative Healthcare (TCIH), maailmanlaajuinen kansalaisyhteiskunnan yhteenliittymä, joka koostuu perinteisen, täydentävän ja integroivan terveydenhuollon käyttäjistä ja harjoittajista. Suomesta TCIH:tä tukevat Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Hyvinvoinnin Tutkimuksen Foorumi (SILF) sekä useat yksityishenkilöt.

Kansalaisyhteiskunnan (Civil society) ehdotukset ja esitykset edistävät osaltaan tätä tärkeää tehtävää ja antavat myös tietoa WHO:n globaalin perinteisen lääketieteen keskuksen työhön, jonka tarkoituksena on valjastaa eri puolilta maailmaa peräisin oleva perinteisen lääketieteen potentiaali ihmisten ja maapallon terveyden parantamiseksi.  Lisäksi vuoropuhelu edistää WHO:n perinteistä, täydentävää ja integroivaa lääketiedettä (TCIM) koskevaa työtä, jolla pyritään vastaamaan maiden pyyntöihin, jotka koskevat näyttöä ja tietoja politiikan ja käytäntöjen perustaksi, maailmanlaajuisia standardeja ja sääntelyä turvallisuuden, laadun, tasapuolisen saatavuuden ja käytön varmistamiseksi sekä tukea perinteisen lääketieteen käytäntöjä koskien tieteellistä ja teknologista kehitystä sekä innovatiivista toimintaa.

WHO toteuttaa parhaillaan Kolmattatoista yleistä työohjelmaansa 2019-2023 tukeakseen maita kaikkien terveyteen liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjelma rakentuu kolmen toisiinsa liittyvän strategisen painopisteen ympärille: yleisen terveydenhuollon kattavuuden saavuttaminen, terveyteen liittyviin hätätilanteisiin puuttuminen ja väestön terveyden edistäminen. Näitä strategisia painopisteitä tuetaan kolmella strategisella muutoksella: johtajuuden tehostaminen, kansanterveyteen vaikuttamisen edistäminen kaikissa maissa ja maailmanlaajuisten yleishyödyllisten varojen kohdentamiseen vaikuttaminen.

WHO report on Traditonal Medicine.jpg

Perinteinen lääketiede on aina ollut tärkeä osa WHO:n yhteiskunnallista työtä. Astanan julistus, uudistettu sitoutuminen Alma-Atan julistukseen yleisestä terveydenhuollon kattavuudesta ja kestävän kehityksen tavoitteet vahvistavat perinteisen lääketieteen roolia perusterveydenhuollon vahvistamisessa, joka on terveydenhuoltojärjestelmien kulmakivi pyrittäessä kohti terveyttä kaikille. Tämä käy ilmi myös WHO:n vuonna 2019 julkaisemasta perinteistä ja täydentävää lääketiedettä koskevasta maailmanlaajuisesta raportista, jossa 88% WHO:n jäsenvaltioista ilmoitti käyttävänsä perinteistä ja täydentävää lääketiedettä terveydenhuollossa.

Ottaen huomioon perinteisen lääketieteen kasvavan merkityksen terveydenhuollossa kansallisesti ja maailmanlaajuisesti WHO ja sen jäsenvaltiot tutkivat tapoja sisällyttää tarvittaessa turvallisia, näyttöön perustuvia perinteisiä ja täydentäviä lääketieteellisiä palveluja kansallisiin tai alueellisiin terveydenhuoltojärjestelmiin täyttääkseen sitoumuksensa, joka on annettu yleisestä terveydenhuollon kattavuudesta poliittisena julistuksena korkean tason kokouksessa.

WHO antaa jäsenvaltioille poliittista ja teknistä ohjausta ja edistää perinteisen ja täydentävän lääketieteen turvallista ja tehokasta käyttöä sääntelemällä asianmukaisesti tuotteita, käytäntöjä ja ammatinharjoittajia. Lisäksi se tukee jäsenvaltioita perinteisen ja täydentävän lääketieteen sisällyttämisessä ihmislähtöiseen terveydenhuoltoon WHO:n perinteisen lääketieteen strategian 2014–2023 täytäntöönpanemiseksi.

WHO:n keskeisenä tehtävänä on antaa riippumatonta normatiivista ohjausta. Normatiivinen työ perustuu tarpeeseen, ja se voidaan muuntaa maita koskevaksi todellisena vaikutuksena asianmukaisen politiikan avulla. Tämä vertailuarviosarja kattaa perinteisen, täydentävän ja integroivan lääketieteen tärkeimmät järjestelmät ja toimenpiteet koulutusta ja käytäntöä koskevien normien ja standardien mukaisesti kohdatakseen kasvavan tarpeen ja varmistaakseen niiden vaikutuksen kussakin maassa. Tavoitteena on tarjota vertailukohta todellisten käytäntöjen ja ammatinharjoittajien arvioimiseksi.

Näin lausuu Anshu Banerjee, apulaispääjohtaja a.i. (Division of Universal Health Coverage / Life Course, WHO) tämän ˊWHO:n vertailuarvio antroposofisen lääketieteen koulutuksestaˊ asiakirjan esipuheessaan.

bottom of page